top of page

行  为             装  置             文  章             简  历            文  献            展  讯            链  接            联  系          ENGLISH

避暑山庄

2013,翁布里亚。行为,60分钟

 

      这个作品是联结东西方古代建筑元素来反映知识分子在历史和当今社会中的境遇,我的思考来源于封建社会、中国的文革和当代全球文化的交融。四个汉字的匾牌是根据承德的“避暑山荘”而复制,它是清朝皇帝的夏天行宫。行为非常简单,我单独站立在城堡正面中间的小阳台,牌匾用绳子吊挂在我的脖子上。

© lin yilin 2018

bottom of page