top of page

行  为             装  置             文  章             简  历            文  献            展  讯            链  接            联  系          ENGLISH

防鲨网

1997,香港。行为,30分钟

《基本法》散页

 

      香港的回归是当前全球后殖民时代转型的有力象征,对于邻近香港的广州居民林一林而言,这极为重要。面对如此历史性的变化,他最近的作品试图揭示集体的、不言而喻的恐慌。——1997年11月,林在香港的一个游泳池中实现了另一项行动。 被称为1997年的“防鲨网”事件,是指当时香港人为在海洋中游泳的人而设立的保护网。 然而,林的网是由数百份《香港特别行政区基本法》的散页组成。当网“编织”完后,他躺在救生圈上,漂浮在散页的空隙中。

​——侯瀚如

© lin yilin 2018

bottom of page