top of page

行  为             装  置             文  章             简  历            文  献            展  讯            链  接            联  系          ENGLISH

金山

2011,旧金山。行为,120分钟

 

      旧金山的地理环境,刺激我尝试用身体做最基本的物理运动——“自转”,准确地讲是滚动,这种想像来源于汽车的轮胎。参与者的缓慢行走和长时间的自我控制造成他们大脑的精神麻木。他们自觉地区别于路上的其他行人,这导致他们进入角色唤醒的矛盾状态。并且,他们始终牵挂着他们后面正在滚动的我。

© lin yilin 2018

bottom of page