top of page

行  为             装  置             文  章             简  历            文  献            展  讯            链  接            联  系          ENGLISH

XXXXXXXX

2017,深圳,行为,2小时

深港城市\建筑双城双年展委约创作

 

     在这条街道上到处都是日用品商店、杂货店和小吃店,而行人川流不息。与起规整作用的道路中心线不同,该“链线”成为干扰人们日常活动的中心线。 行为过程将“链线”的一端从城门引向到达县衙门的另一端,这挑明了一种状况——无论哪个朝代,官府建筑始终占据中心位置。 尽管如今它只是一个经过翻新的小型旅游景点,但它并没有随着城市发展而改变。

© lin yilin 2018

bottom of page