top of page

行  为             装  置             文  章             简  历            文  献            展  讯            链  接            联  系          ENGLISH

二十

2015,香港。行为,1小时

香港M+委约创作

 

      在林一林的新作《二十》中,大量印有《基本法》的纸张将会辫织成一条巨大的绳索,作为一场公开拔河赛的主角,邀请人们一起参与。

© lin yilin 2018

bottom of page