top of page

行  为             装  置             文  章             简  历            文  献            展  讯            链  接            联  系          ENGLISH

目标

2008,北京。570x320x450厘米,玻璃钢

 

      这是一件巨大的以毛泽东为原型的自色雕塑。林一林从一张著名的毛泽东在持枪瞄准的照片中获得了灵感,因为这是我们迄今所能发现的唯一的一张毛泽东持枪的照片。这件雕塑把这个具有象征意义的中国萆命领袖的形象放大了数倍,但并不是为了突出他的英雄形象,而是想要把他表现为一个个体,一个既不完美也非高不可攀的普通人的形象。也许这就是为什么这位领袖看起来好像知道他在瞄准什么的原因。

 

——杨天娜

© lin yilin 2018

bottom of page