top of page

行  为             装  置             文  章             简  历            文  献            展  讯            链  接            联  系          ENGLISH

2022,73x73x55厘米,光敏树脂

 

      一顶纽约警察的帽子盛满糖果,大小帽徽的数字被篡改为艺术家的出生年月日。其局部形式在致敬费利克斯·冈萨雷斯-托雷斯(Félix González-Torres)的同时也是对权力机制的调侃与对抗,以结合个人身份的号码介入美国最激烈的种族议题。

© lin yilin 2018

bottom of page