top of page

行  为             装  置             文  章             简  历            文  献            展  讯            链  接            联  系          ENGLISH

天花板上的笼子 

1994,广州。金属网,小镜子,幻灯投影

 

      这件装置作品的投影图像内容之一是艺术家的行为作品的反向关联——艺术家表演时在场的观众;另一方面是艺术家日常的人际关联——平时收到的名片。前者的形象是可辨认而身份隐匿,而后者刚好相反,这两者通过艺术家的身份联结又构成另一种反向的关系。作品的物质与形式也是两极构成的结果——光(幻灯投影)和物件(铁笼和镜子);幻灯片的全幅投影和被小镜子反射穿过铁网形成一个个碎片化的小图像。这种多对元素的叠加令这件作品产生了复调和律动的效果,暗喻了“形式生命”的破碎和轮转。

© lin yilin 2018

bottom of page