top of page

行  为             装  置             文  章             简  历            文  献            展  讯            链  接            联  系          ENGLISH

x

2022,76x76x38厘米,光敏树脂

 

      构思源于此一新闻:为防范种族仇恨的暴力袭击,有心人士分派哨子给华人长者以备紧急时作警示之用,作品更广阔的关联是各种各样的“吹哨人”。暴力和不安的声波凝固在这件雕塑作品,似乎还能隐隐听到来自某人的哨声。

© lin yilin 2018

bottom of page